Terms of Leasy Events
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Leasy. Warunki określają zasady świadczenia Usługi przez Administratora za pośrednictwem Leasy.
Last edit: January 25, 2018
Thank you for using Leasy!
 1. Definitions
  1. Leasy Events (dalej Leasy ) – Platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://leasy.events, którego właścicielem i administratorem jest Capital Space Sp. z o.o.
  2. Administrator – Przedsiębiorstwo działające pod firmą Capital Space Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Nowogrodzka 76/7, 02-018 Warszawa, numer NIP: 7010635583, numer REGON: 365926200 , numer KRS: 0000648876.
  3. Obiekt – nieruchomość lokalowa, która może podlegać najmowi na okres godzinowy, dobowy lub miesięczny.
  4. Wynajmujący – Użytkownik zamieszczający w Leasy opis (ofertę) Obiektu celem jego wynajmu, będący uprawniony do zamieszczenia oferty wynajmu i przyjęcia zobowiązań, które się z tym wiążą.
  5. Najemca – Użytkownik dokonujący rezerwacji najmu Obiektu za pośrednictwem Leasy, będący uprawniony do dokonania rezerwacji najmu Obiektu i przyjęcia zobowiązań, które się z tym wiążą.
  6. Użytkownik – posiadająca konto użytkownika w Leasy: a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub b) osoba prawna lub c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, posiadająca konto użytkownika w Leasy.
  7. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania rezerwacji najmu Obiektów oraz zamieszczania ofert wynajmu Obiektów, która jest świadczona przez Administratora.
  8. Odwiedzający – osoba fizyczna, która odwiedza leasy, nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
  9. Warunki – niniejsze warunki świadczenia usług Leasy Events.
 2. Podstawy prawne
  1. Usługa świadczona jest na podstawie Warunków oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.
  2. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną.
 3. Wymogi techniczne
 4. W celu korzystania z Leasy wymagane jest: a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Leasy pod adresem internetowym https://leasy.events, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet, b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Cel Usługi
  1. Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom zamieszczania w Leasy ofert wynajmu Obiektów oraz korzystania z ofert wynajmu Obiektów przez dokonywanie rezerwacji.
  2. Administrator dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
 6. Rejestracja
  1. Przeglądanie ofert wynajmu Obiektów nie wymaga rejestracji konta użytkownika.
  2. Zamieszczenie oferty wynajmu Obiektu oraz dokonanie rezerwacji wymaga rejestracji konta użytkownika.
  3. W celu rejestracji w Leasy należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło lub wybrać rejestrację poprzez konto Google lub Facebook.
  4. Dokonanie rejestracji nowego konta jest automatycznym potwierdzeniem Warunków oraz Polityki Prywatności.
  5. Rejestracja konta użytkownika w Leasy jest dobrowolna i bezpłatna.
  6. Pełne utworzenie konta użytkownika, wymaga od Użytkownika wyboru profilu pomiędzy osobą prywatną, a firmą oraz podania danych osobowych (w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres email; w przypadku firmy: pełna nazwa firmy, NIP, pełny adres oraz numer telefonu i adres email). Dane osobowe Wynajmującego ujawniane są wyłącznie temu użytkownikowi, który dokonał rezerwacji Obiektu wystawionego przez Wynajmującego. Numer telefonu i adres email mogą posłużyć do kontaktu ze strony Leasy w sprawie rezerwacji lub weryfikacji Oferty.
  7. Publiczną nazwą użytkownika jest pełne imię i pierwsza litera nazwiska (w przypadku osoby prywatnej wybierane automatycznie przez Leasy) lub skrócona nazwa firmy (wybierana przez Użytkownika).
 7. Logowanie i usuwanie konta
  1. Po zarejestrowaniu się w Leasy każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub po wybraniu opcji logowania przez konto Google lub Facebook.
  2. W celu usunięcia konta użytkownika z Leasy należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: team@leasy.events.
 8. Nawiązanie stosunku prawnego
 9. Najemca dokonując rezerwacji Obiektu w Leasy nawiązuje stosunek prawny bezpośrednio z Wynajmującym. Administrator jest podmiotem, który przekazuje Najemcy szczegółowe informacje dotyczące dokonanej rezerwacji w tym jej potwierdzenie oraz informacje dotyczące płatności.
 10. Zamieszczanie Ofert
  1. Użytkownik odpowiada za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i Warunków oraz przepisów polskiego prawa.
  2. Jedna Oferta dotyczyć może tylko jednej powierzchni w danej lokalizacji. Ta sama powierzchnia nie może występować więcej niż w jednej Ofercie.
  3. Użytkownik wybiera odpowiedni rodzaj przestrzeni dla Oferty oraz odpowiednie typy wydarzeń, które można zorganizować na przestrzeni.
  4. Każda nowo dodana Oferta, a także każdorazowa edycja istniejącej Oferty podlega weryfikacji przez zespół Leasy. Po zaakceptowaniu treści przez zespół Leasy, Oferta publikowana jest w ogólnodostępnej wyszukiwarce. W razie niejasności co do treści, wybranej kategorii lub typu przestrzeni, w trakcie weryfikacji zespół Leasy skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia powyższych i ukończenia procesu wystawiania Oferty.
  5. Treść Oferty powinna odzwierciedlać faktyczne właściwości powierzchni (między innymi: ceny, opis, wyposażenie, dostępność, ilość osób, metraż, lokalizacja, zdjęcia pokazujące aktualny stan) i nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników.
  6. Treść ogłoszenia nie może zawierać adresów e-mail, numerów telefonów, ani innych numerów lub nazw komunikatorów czy portali internetowych.
  7. Użytkownik w każdej chwili może dodać nową, zawiesić (Oferta nie będzie widoczna w ogólnodostępnej wyszukiwarce, ale nadal będzie widoczna na Koncie Użytkownika) lub usunąć Ofertę.
  8. Wynajmujący ma obowiązek wybrać jedną z opcji w Polityce Rezerwacji: a) Akceptacja manualna - Wynajmujący musi zatwierdzić każdą rezerwację dokonaną przez Najemcę w Leasy w przeciągu 48 godzin; b) Akceptacja natychmiastowa - zarezerwowanie przestrzeni przez Najemcę oznacza, że rezerwacja jest wiążąca. Wyjątkiem w tym są rezerwacje dokonane na godziny w tej samej dobie, w tym przypadku zawsze działa rezerwacja natychmiastowa.
 11. Obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik w swojej ofercie nie może podać żadnych danych kontaktowych w tym w szczególności, lecz niewyłącznie: adresu email, profilu facebook, nr telefonu, strony internetowej, wszelkich innych środków kierujących do pominięcia w transakcji Leasy.
  2. Najemca może kontaktować się z Wynajmującym, wyłącznie poprzez skrzynkę pocztową i formularz kontaktowy dostępny w Leasy. Wynajmujący ani Najemca nie mogą ujawniać w profilu lub wiadomościach swoich danych, które prowadziłyby do kontaktu poza Leasy.
 12. Koszty i warunki najmu
  1. Koszty najmu Obiektów w Leasy: a) podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto; b) wyrażone są w stawkach za godzinę lub dobę lub miesiąc.
  2. Wystawienie Obiektu przez Wynajmującego jest bezpłatne. W przypadku zarezerwowania Obiektu, Leasy pobiera 15% od całkowitej kwoty rezerwacji.
  3. Najemca może odwołać rezerwację w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji oraz otrzymać zwrot 100% pobranej kwoty przez Leasy, jeżeli między dokonaniem rezerwacji, a początkową datą wydarzenia pozostało nie mniej niż 7 dni (licząc soboty i niedziele). W przypadku odwołania rezerwacji w momencie gdy między dokonaniem rezerwacji, a początkową datą wydarzenia pozostało mniej niż 7 dni (licząc soboty i niedziele) - Leasy zastrzega sobie prawo do zatrzymania pobranej kwoty rezerwacji oraz przekazania jej Wynajmującemu.
  4. Wynajmujący posiada prawo do dokonywania na bieżąco zmian w kosztach oferowanych pod najem Obiektów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na rezerwacje dokonane przed zmianą kosztu.
 13. Odpowiedzialność za zobowiązania
  1. Administrator nie odpowiada względem Wynajmującego za zobowiązania Najemcy jak również nie odpowiada względem Najemcy za zobowiązania Wynajmującego. Administrator nie jest stroną umów najmu. Administrator nie jest pełnomocnikiem Najemcy ani Wynajmującego.
  2. Leasy służy Wynajmującym jako platforma do zamieszczania własnych ofert. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z rzeczywistością prezentowanych informacji dotyczących najmu Obiektów. Wynajmujący jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność, dokładność i kompletność prezentowanych informacji w tym także informacji dotyczących ceny oraz dostępności najmu Obiektu w wybranym terminie.
  3. Administrator odpowiada przed Użytkownikami oraz Odwiedzającymi wyłącznie w zakresie zgodnego z prawem świadczenia Usługi, a w szczególności zapewnienia właściwego od strony technicznej działania platformy służącej do zamieszczania ofert wynajmu Obiektów oraz do dokonywania rezerwacji najmu Obiektów.
 14. Proces rezerwacji
  1. Obiekty z rezerwacją natychmiastową ( Lightning ): po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” na szczegółach oferty, Najemca zostaje przekierowany do strony podsumowania rezerwacji, gdzie jest proszony o podanie informacji na temat planowanego wydarzenia oraz wybór sposobu płatności i wypełnienie informacji w celach rozliczeniowych, wymaganych przez dostawcę usług płatniczych. Po wypełnieniu obowiązkowych pól, Najemca klika „Rezerwuj” na stronie podsumowania. Rezerwacja zostaje dokonana po przesłaniu potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail podany przez Najemcę podczas rejestracji.
  2. Rezerwacje Obiektu bez akceptacji natychmiastowej, dokonane na mniej niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem, są traktowane jako rezerwacje Obiektów z akceptacją natychmiastową.
  3. Obiekty bez akceptacji natychmiastowej: po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” na szczegółach oferty, Najemca zostaje przekierowany do strony podsumowania rezerwacji, gdzie jest proszony o podanie informacji na temat planowanego wydarzenia oraz wybór sposobu płatności i wypełnienie informacji w celach rozliczeniowych, wymaganych przez dostawcę usług płatniczych. Po kliknięciu przycisku „Wyślij prośbę” oraz otrzymania przez Leasy potwierdzenia wstępnej rezerwacji na adres e-mail podany przez Najemcę podczas rejestracji, Wynajmujący jest zobowiązany zaakceptować bądź odrzucić akceptację w ciągu 48 godzin od otrzymania od Leasy na adres e-mail podany przy rejestracji, o oczekującej akceptacji. W przypadku akceptacji prośby przez Wynajmującego rezerwacja zostaje dokonana, a środki z karty płatniczej pobrane. W przypadku odrzucenia prośby lub po upływie 48 godzin bez akceptacji prośby przez Wynajmującego, rezerwacja nie zostaje dokonana, a środki z karty płatniczej odblokowane, lub w przypadku płatności przelewem, zwrócone na konto Najemcy w dniu odrzucenia prośby.
  4. Warunki Obiektu po dokonaniu rezerwacji przez Najemcę, nie mogą ulec zmianie.
 15. Anulowanie rezerwacji
  1. W momencie odwołania rezerwacji przez Najemcę w przeciągu 48 godzin od jej dokonania, ale na nie mniej niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem, Najemca otrzyma pełny zwrot płatności. Rezerwacje anulowane po upływie 48 godzin od ich dokonania lub na mniej niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem zostaną obciążone pełnym kosztem rezerwacji i nie mogą zostać zwrócone.
  2. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Leasy dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Najemcy.
  3. Odrzucenie przez Wynajmującego zaakceptowanej rezerwacji możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych powodów. Proces odrzucenia rezerwacji polega na wyborze przez Wynajmującego jednego z ważnych powodów z listy rozwijanej na formularzu odrzucenia rezerwacji oraz podanie szczegółowych wyjaśnień powodu w polu opisu.
  4. Odrzucenie rezerwacji przez Wynajmującego następuję po akceptacji wyjaśnień przez Leasy w formie e-mail na adres podany przy Rejestracji.
 16. Dostępność usługi
  1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Leasy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Leasy z infrastrukturą techniczną Odwiedzających lub Użytkowników.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań by usługi dostępne w ramach Leasy były świadczone na najwyższym poziomie, jednakże Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Leasy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Leasy.
  3. Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Leasy, w tym dokonywać rezerwacji Obiektów dostępnych w Leasy oraz zamieszczać oferty wynajmu Obiektów, o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 17. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Warunków za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem w myśl przepisów polskiego prawa, przysługuje mu wybór sądu spośród sądu właściwego dla miejsca jego zamieszkania oraz sądu właściwego dla miejsca siedziby Administratora.
  3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
  4. Warunki mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że zaktualizowana treść Warunków zostanie udostępniona do wglądu Użytkownikom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
  5. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Warunków, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach treści Warunków aby poinformować o braku zgody.
  6. W przypadku braku akceptacji zmiany treści Warunków, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Administratora, konto Użytkownika zostanie usunięte z Leasy, a nowe postanowienia Warunków nie będą miały wobec niego zastosowania.
  7. Rezerwacje dokonane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Warunków są realizowane według dotychczasowych ich postanowień.